Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we je gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. In deze verklaring laten wij je weten wat we met jouw gegevens doen en hoe we ze gebruiken om je beter van dienst te kunnen zijn.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van je kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe jij inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van je gegevens door Nomios. Deze Privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze (verkoop- en marketing) medewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met medewerkers, geef je ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is. Deze Privacyverklaring is tevens van toepassing op contactgegevens die Nomios ontvangt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en je te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door jou aangekochte producten en diensten. Je geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door - bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met je visitekaartje, bij je bestellingen of in je e-mailverkeer met ons, of we verkrijgen een deel van de gegevens door vast te leggen hoe je met onze producten en diensten omgaat, of we verkrijgen een deel van de gegevens via bedrijven in adressenhandel die je gegevens aanvullen met informatie die ze ons mogen doorgeven of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

  • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummers, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres(sen), je deelname aan onze acties, je gebruik van onze websites;
  • Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals je IP-adres.
  • Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens. Lees meer informatie.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met jouw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

  • Om je aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.
  • Als je onze websites bezoekt of contact heeft met onze medewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we je adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over je ontvangen, gebruiken we om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die je aangeeft.
  • Om je de beste service aan te bieden. We houden je gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we je ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we je daarvan op de hoogte kunnen brengen.
  • Om je te informeren over onze producten, diensten en activiteiten. We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, webinars, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over je op te maken zodat we je kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor jou interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken je gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor je intekent. Je zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook je surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij je wensen past. Dit doen we door je bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina's of op links klikken. Zo kunnen we je ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die je zoekt.

Door wie worden je gegevens beheerd?

De persoonsgegevens worden beheerd door Nomios. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot de Nomios groep. Binnen Nomios zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

We doen een beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden zodra een verwerker z'n opdracht heeft voltooid.

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van je gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Nomios zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig en respectvol beheren.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We beschermen je persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je persoonlijk geïnformeerd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

Je hebt het recht op toegang tot je gegevens. Je kunt ons vragen of we persoonsgegevens van je verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we je persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Je recht op toegang kan je schriftelijk uitoefenen. We hebben 30 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan je aanvraag te voldoen in handen hebben.

Om je recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we je om een bewijs van je identiteit vragen. We zullen je daarbij niet om kopie van je identiteitskaart vragen.

Je hebt ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken we je om ons elke wijziging te melden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het laatste contract of operationele contact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal vijf jaar.

Jouw keuzes en afmelden

We begrijpen hoe belangrijk online privacy voor je is en daarom bieden we de volgende opties ter controle op de gerichte advertenties die je ontvangt en op hoe we jouw gegevens gebruiken:

Je kan je afmelden voor het ontvangen van geïndividualiseerde advertenties die we je presenteren of die namens ons worden gepresenteerd door te klikken op het blauwe pictogram dat meestal in een hoek van de door ons getoonde advertenties verschijnt en dan de instructies te volgen of door hier te klikken. Let op dat deze “afmeld”-functie hoort bij een bepaalde browser en afhankelijk is van een “afmeldcookie”: derhalve, als je je cookies verwijdert of je browser bijwerkt nadat je je hebt afgemeld, moet je je opnieuw afmelden.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je ons contacteren om jouw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. Je kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kan je ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien je niet tevreden zou zijn over onze reactie, kan je ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 10/01/2019.

Onze contactinformatie:

Nomios Group B.V.
Nieuwenhuizenweg 3
2314 XP Leiden
Nederland

Tel: +31 (0)71-7501525
Email: [email protected]

Artikelen

Laatste nieuws en blog